Vietnamese - tiếng Việt

On this page

Trang này có những thông tin quan trọng về xứ lý món nợ không thể kiểm soát (như phá sản), Danh bạ Bảo vệ Tài sản Cá nhân (PPSR), và làm thế nào để khiếu nại hay để giải quyết khiếu nại.

This page contains important information about dealing with unmanageable debt (such as bankruptcy), the Personal Property Securities Register (PPSR), and how to make or resolve complaints.

Nếu quý vị cần một thông dịch viên / If you need an interpreter:

 • Hãy gọi Dịch vú Thông Dịch và Phiên dịch Quộc gia (TIS National) theo số 131 450
  Call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450.
 • Cho điện thoại viên biết là quý vị nói tiếng Việt
  Tell the operator the language you speak.
 • Yêu cầu nhân viên TIS điện thoại đến Trung Tâm Dịch vụ Quốc gia AFSA theo số 1300 364 785 về những dịch vụ món nợ không thể kiểm soát hoặc theo số 1300 007 777 về những dịch vụ  Bảo vệ Tài sản Cá nhân.
  Ask the TIS officer to telephone AFSA Service Centre on 1300 364 785 for insolvency services or 1300 007 777 for Personal Property Securities services.

Chúng tôi đã cung cấp những thông tin căn bản dưới đây bằng tiếng Việt..
We have provided some key resources in your language below.

Về AFSA / About AFSA

Xử lý món nợ không thể kiểm soát / Insolvency resources

Đọc / Read

Xem / Watch

Nợ không trả nổi – so sánh các chọn lựa của quý vị / Unmanageable debt - compare your options

Quý vị đang phải vật lộn với khoản nợ không trả nổi phải không? Hãy xem đoạn video ngắn này để giúp quý vị cân nhắc các chọn lựa đối phó với nợ.
Are you struggling with unmanageable debt? Watch this quick video to help you consider options to deal with debt.

Nợ không trả nổi – so sánh các chọn lựa của quý vị trong bản chép từ băng video

translated-vietnamese-video-transcript-unmanageable-debt.docx

 

Các hậu quả của việc phá sản / Consequences of bankruptcy

Phá sản có những hậu quả rất nghiêm trọng. Hiểu rõ việc phá sản diễn ra như thế nào và quý vị có thể dự kiến những gì để quyết định xem việc này có đúng cho quý vị hay không?
Bankruptcy has serious consequences. Understand how bankruptcy works and what you can expect, to decide if it is right for you.

Các hậu quả của việc phá sản trong bản chép từ băng video

translated-vietnamese-video-transcript-bankruptcy-the-consequences.docx

 

Những thông tin về khiếu nại

 • Chúng tôi xử lý một cách nghiêm túc đối với tất cả các khiếu nại về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp
   
 • Giải quyết khiếu nại về Ủy viên quản trị và Người quản lý
   

Thông tin về Danh bạ Bảo vệ Tài sản Cá nhân (PPSR) / Personal Property Securities Register (PPSR)

Đọc / Read

Xem / Watch

Tóm tắt về PPSR / The PPSR in a nutshell

Giải thích về PPSR.
The PPSR explained.

Tóm tắt về PPSR trong bản chép từ băng video

translated-vietnamese-video-transcript-ppsr-in-a-nutshell.docx

 

Kiểm tra nhanh xe hơi đăng bạ với PPSR / PPSR quick motor vehicle checks

Tìm hiểu tại sao dò tìm trên PPSR có thể có ích cho quý vị khi mua xe cũ.
Find out how searching the PPSR can help you when buying a second-hand car.

Kiểm tra nhanh xe hơi đăng bạ với PPSR trong bản chép từ video

translated-vietnamese-video-transcript-quick-motor-vehicle-search.docx

 

PPSR - Những Sử dụng Căn bản của Doanh nghiệp / PPSR - basic business uses

Bảng điểm video

translated-vietnamese-video-transcript-ppsr-basic-business-uses.docx