Somali - Soomaali

On this page

Boggaanwuxuukakoobanyahaymacluumaadmuhiim ah ookusaabsan la macaamilkadeyntaaanla maamulikarin(sidamusalifka), DiiwaankaIlaalintaHantidaGaarka ah (PPSR), iyosida loo sameeyoama loo xaliyocabashooyinka.

Haddiiaad u baahantahayturjumaan:

  • WacAdeegaTurjubaankaAfkaiyoQoraalka (TIS National) 131 450
  • U sheegxiriiriyahaluuqadaaadkuhadashid
  • WeydiisarkaalkaTIS inuutaleefan u diroXaruntaAdeegaQaranka AFSA 1300 364 785 eeadeegyadamusalifkaama 1300 007 777 amaadeegyadailaalintaHantidaGaarka ah.

Waxaankusheegnayluuqadaadahooseqaarka mid ah ilomacluumaadmuhiim.

Wax kusaabsanAFSA

Ilahamacluumaadkamusalifnimada

Macluumaadkakusaabsancabashooyinka

MacluumaadkusaabsanDiiwaankaIlaaladaHantidaGaarka ah (PPSR)